Spring naar de inhoud

Gegevensbeschermingsbeleid The International Academy of Osteopathy

Wij hechten veel belang aan uw recht op gegevensbescherming en doen alle inspanningen om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

 

In dit Gegevensbeschermingsbeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens zullen verwerken, op welke rechtsgronden wij deze verwerkingen baseren, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Wie zijn wij?

The International Academy of Osteopathy is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgisch recht, gevestigd te Bollebergen 2B bus 15, 9052 Gent en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0459.285.397 (“IAO” , “wij”).

 

IAO is een vzw die opleidingen aanbiedt binnen de kunde van de osteopathie in de vorm van onderwijs, bijscholing en herscholing In het kader van onze activiteiten verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij anderszins persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kwalificeren wij als “verwerkingsverantwoordelijke” met betrekking tot deze persoonsgegevens.

 

 1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van studenten, kandidaat-studenten (info-aanvragers en deelnemers aan opendeurdagen), docenten, assistenten, werknemers, bezoekers van onze website, personen die hun contactgegevens aan ons verstrekken en personen die op een andere manier met ons in contact komen.

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen van u onderstaande persoonsgegevens verzamelen, voor zover deze gegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben zoals uiteengezet in artikel 4. Telkens wanneer bepaalde gegevens verplicht in te vullen zijn, en andere gegevens slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven, zodat u ervoor kan kiezen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken of niet.

 

 

Identificatie- en contactgegevens Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoon-/gsm-nummer, e-mailadres
  Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt (lees ons Cookiebeleid)
Financiële bijzonderheden Identificatie- en bankrekeningnummers
  Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen
Persoonlijke kenmerken Persoonlijke bijzonderheden: geslacht, geboortedatum, nationaliteit
Beroep en betrekking Beroepsactiviteiten, diploma’s
Andere Andere gegevens die u zelf meedeelt

 

 

 1. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseren wij deze verwerking?

Wij kunnen voormelde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

 • Voor het beheer van het onderwijs en opleidingen die wij verstrekken op grond van een met u afgesloten overeenkomst;

 

 • Voor de toegang tot het besloten leerplatform HUB;

 

 • Voor het beheer en de optimalisatie van onze website;

 

 • Voor het verbeteren van onze algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;

 

 • Voor marketingdoeleinden, namelijk onze elektronische nieuwsbrief (indien u zich hierop heeft ingeschreven).

Voor uw volledige informatie, kan u hieronder de voor deze verwerkingen relevante rechtsgronden terugvinden:

 • De verwerking van persoonsgegevens voor het beheer van het onderwijs en opleidingen die wij verstrekken en voor het online leerplatform, baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van overeenkomst die wij met de betrokkene hebben gesloten. Indien u niet de nodige persoonsgegevens aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die is/wordt gesloten met u, kunnen wij niet garanderen dat de overeenkomst op een correcte wijze wordt uitgevoerd.
 • Voor de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden (het versturen van een elektronische nieuwsbrief) baseert IAO zich op uw opt-in toestemming. Enkel indien u ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat u de nieuwsbrief van IAO graag wenst te ontvangen, zal IAO u hiervoor registreren. U bent hierin volledig vrij.

U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming opnieuw in te trekken, zonder dat IAO hiervoor enige kost aanrekent en zonder dat dit voor u negatieve gevolgen heeft. U kan dit doen via de opt-out link opgenomen in elke marketing e-mail van IAO of door een e-mail de sturen naar info@osteopathy.eu.

 • In alle andere gevallen, baseren wij de verwerking van persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (met name ons belang om prospecten en kandidaat-studenten te contacteren, om vragen te behandelen, om onze onderwijsactiviteiten te promoten in het algemeen, zowel online als offline en om onze contacten te onderhouden).

 

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan volgende partijen:

 • Onze dienstverleners die als ‘verwerkers’ voor ons optreden zoals IT-dienstverleners (betalingsprogramma’s, boekhoudsprogamma’s en de ontwikkelaar van het HUB-leerplatform) en PR-/marketingdienstverleners.
 • Onze professionele adviseurs zoals externe advocatenkantoren en boekhouders.
 • Andere instituten indien strikt noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (opleiding tot master of science in osteopathie), met name Buckinghamshire New University (Londen).
 • Overheidsinstanties zoals politiediensten en het gerecht, indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Opgelet: deze lijst is niet exhaustief. Er kunnen andere gevallen zijn waarbij we andere partijen moeten informeren om onze diensten zo effectief mogelijk te kunnen leveren.

Bij doorgiften aan derde partijen, zorgen wij er steeds voor dat wij passende beschermingsmaatregelen nemen. Wij werken samen met dienstverleners die namens ons bepaalde gegevens verwerken. Dit geschiedt uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder hebben wij met onze dienstverleners – voor zover wettelijk vereist – overeenkomsten gesloten inzake doorgifte of een verwerkersovereenkomst, die voldoen aan de vereisten van artikel 28 van de AVG en geven wij instructies aan de dienstverleners over hoe zij met de gegevens moeten omgaan. Door zorgvuldige selectie en regelmatige controle zorgen wij ervoor dat onze dienstverleners alle organisatorische en technische maatregelen nemen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen wij er steeds voor dat wij passende beschermingsmaatregelen nemen. Deze doorgifte gebeurt op basis van overeenkomstige adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of er worden passende garanties in de zin van artikel 46 van de AVG geboden voor de bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten (standaardcontractbepalingen van de EU of bindende bedrijfsvoorschriften). Op verzoek verstrekken wij u graag nadere informatie over de passende garanties.

 

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven).

 • Persoonsgegevens opgenomen in boekhoud-, financiële of andere officiële documenten zullen worden bijgehouden zo lang als deze documenten wettelijk moeten worden bijgehouden. Voor boekhoudkundige documenten is dit tien jaar en voor facturen is dit zeven jaar.
 • Persoonsgegevens vereist voor de uitvoering en opvolging van een contractuele relatie zullen worden bijgehouden gedurende de gehele duurtijd van die relatie en tien jaar na de beëindiging ervan.
 • Wat de gegevens betreft van bezoekers van onze website, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Enkel wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien het nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren.

Meer informatie over onze bewaartermijnen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

 

 1. Direct marketing

U kan zich als kandidaat-student inschrijven op onze nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden van recente ontwikkelingen binnen het osteopathie-onderwijs en de opleiding. Studenten kunnen zich inschrijven op nieuwsbrieven en pushberichten in apps om op de hoogte te worden gehouden van ontwikkelingen binnen het beroep en de discipline osteopathie en het osteopathie-onderwijs.

De nieuwbrieven en pushberichten die wij verzenden beschikken steeds over opt-out opties zodat u zich hiervan kan uitschrijven.

 

 1. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd.

Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Zo staat het HUB-leerplatform op een beveiligde server die door IAO wordt beheerd en bezit het een SSL-certificaat waarmee wij de verbinding tussen onze website en bezoekers via HTTPS encryptie beveiligen.

Onze werknemers, docenten en andere medewerkers zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren tijdens de uitvoering van hun opdracht.

Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

 

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Binnen de grenzen gedefinieerd in de artikelen 15-22 van de AVG, heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: U heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens, om informatie te krijgen over hoe en waarom we ze verwerken, en om een kopie te ontvangen van die gegevens.
 • Recht op verbetering: U heeft het recht om een verbetering te verkrijgen van uw persoonsgegevens of om te vragen dat wij uw persoonsgegevens vervolledigen wanneer u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerken.
 • Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden): U heeft in bepaalde specifieke gevallen het recht om gegevenswissing te verkrijgen.
 • Recht op beperking: U heeft het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen indien de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Recht van bezwaar tegen direct marketing: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Dit recht is absoluut – wij zullen hier dan ook steeds gevolg aan geven.

 

U kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@osteopathy.eu.

De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

Wij trachten steeds zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoeken of vragen. Het is mogelijk dat wij in geval van twijfel u eerst om bijkomende informatie vragen of een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren.

Voor verdere informatie en advies over bovenstaande rechten verwijzen wij u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Behalve voormelde rechten, heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij een Europese toezichthoudende autoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. In België is de bevoegde toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per post op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

 

 1. Wijzigingen van dit Gegevensbeschermingsbeleid

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Gegevensbeschermingsbeleid te wijzigen. Wanneer we veranderingen aan het beleid publiceren, veranderen we de datum van de “laatste bijgewerkte versie” onderaan het document. De meest recente versie van dit Gegevensbeschermingsbeleid is te allen tijde beschikbaar op onze website.

 

 1. Contact

 

Indien u vragen of bedenkingen zou hebben omtrent dit Gegevensbeschermingsbeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u steeds contact met ons opnemen via info@osteopathy.eu.

 

 

 

Privacyverklaring 

PRIVACYVERKLARING   

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van The International Academy of Osteopathy® vzw (IAO). We zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die je ons via deze site eventueel toevertrouwt.

The International Academy of Osteopathy – vzw (IAO) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op dit email adres:

info@osteopathy.eu .

Verwerkingsdoeleinden 

The International Academy of Osteopathy, hierna: “IAO” genoemd, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van studenten en kandidaat studenten voor het beheer van het osteopathie-onderwijs dat zij verstrekt. Kandidaat studenten (info-aanvragers en deelnemers aan opendeur dagen) worden op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen binnen het osteopathie-onderwijs en de opleiding (zo zij dit wensen), dit via nieuwsbrieven die beschikken over opt-out opties. Studenten krijgen toegang tot de eCampus (besloten leerplatform) via login en paswoord. Studenten worden eveneens op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het beroep en de discipline osteopathie en het osteopathie-onderwijs via nieuwsbrieven en pushberichten in apps. Beide beschikken over opt-out opties.

De eCampus staat op een beveiligde en door de IAO beheerde server. Persoonlijke gegevens worden slechts gedeeld met de firma SEBSOFT, enkel voor development doeleinden en met de docenten (voor onderwijs gerelateerde doeleinden). De IAO heeft met beide voornoemde partijen een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

De eCampus bezit het SSL-certificaat. Met een SSL-certificaat beveiligen we de verbinding tussen onze website en bezoeker via HTTPS encryptie.

De persoonsgegevens die worden opgevraagd (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, beroep, diploma’s, email adres) dienen om het opleidingsverloop te kunnen garanderen.

Wanneer je e-mails of andere berichten naar de IAO verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij en worden verwijderd ten laatste wanneer de Student zijn studies aan de IAO beëindigt.     

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (Toestemming wordt gegeven door het opvragen van informatie of door het inschrijven voor een opleiding of cursus) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De toestemming via aanvraag tot info of aanmelden op een opleiding of cursus kan steeds worden ingetrokken via eenvoudige melding per mail of “opt-out” betreffende nieuwbrieven.   

Overmaken aan derden 

Indien dit strikt noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (opleiding tot master of science in osteopathie), zullen de persoonsgegevens van de Student worden gedeeld met andere instituten, met name Buckinghamshire New University (Londen).

Voor studenten worden de gegevens tevens gedeeld met “PAY.nl” en het boekhoudprogramma “Venice” die de betalingsverwerking van de opleiding en cursussen voorziet.

De IAO garandeert dat deze ontvangers zich er schriftelijk toe verbonden om de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De informatie wordt verder niet met andere derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers, docenten en andere medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.     

Bewaarperiode 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens  

De Student of info-aanvrager heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen. De betreffende persoonsgegevens worden bewaard op de eCampus en zijn beschermd via persoonlijk login en paswoord. Ze zijn steeds zichtbaar voor de Student of kandidaat student.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de Student gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@osteopathy.eu

Direct marketing 

De Student, kandidaat student of info-aanvrager heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Clinic 

De IAO beheert de patiëntengegevens in de “clinic” op een elektronische manier. Studenten en docenten (stagebegeleiders) gebruiken deze persoonsgegevens van patiënten om de osteopathische behandelingen efficiënt en veilig te laten verlopen. Deze gegevens worden enkel ter beschikking gesteld van derden (andere erkende zorgverleners) als de patiënt hier uitdrukkelijk om vraagt (bv in communicatie met huisarts).

De patiëntengegevens zijn zichtbaar voor de firma CROSSUITE waarmee de IAO een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

De IAO garandeert dat deze ontvangers zich er schriftelijk toe verbonden om de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.     

Mogelijke aanpassingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Klacht 

De Student, kandidaat-student of info-aanvrager beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautorititeit of GBA (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je hier vragen over hebt, neem dan gerust contact met ons op:

The International Academy of Osteopathy

Bollebergen 2B – Bus 15, 9052 Gent, België

  info@osteopathy.eu  

 

 

Gesloten te Gent

Op de datum waarop de Student via de eCampus intekent op onderhaving Studiecontract, waarvan de Student verklaart één (1) exemplaar te hebben kunnen afdrukken op de eCampus, en een tweede exemplaar elektronisch bestemd is voor de IAO.

 

De Student tekent bij aanvinken voor “gelezen en goedgekeurd”.